Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE PUTOVANJA

” VRBANAC-PRIJEVOZ“, putnička agencija Sisak, Budaševo 78.

OSNOVNE UPUTE

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog Ugovora ili vouchera kojega zaključuju putnička
agencija “VRBANAC-PRIJEVOZ“, putnička agencija (u daljnjem tekstu: putnička agencija)
i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja). Putnička agencija će realizirati program
putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke
akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

1. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanja, primaju se u poslovnicama turističke agencije. Prilikom prijave, svaki je
putnik dužan dati sve podatke i dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Svaka
prijava putovanja postaje punovažna uplatom predujma. (voucher, odnosno ugovor).

Prilikom prijave za paket aranžman, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno,
putnik uplaćuje predujam u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana po osobi, dok se
preostalih 70% iznosa do pune cijene aranžmana obvezuje uplatiti najkasnije 10 dan prije
početka putovanja. Ako putnik ne uplati preostali iznos najkasnije do navedenog roka,
agencija će automatski (bez pismenog/usmenog ili bilo kakvog drugog kontakta ili obavijesti)
otkazati putniku navedeno putovanje te zadržati uplaćeni iznos predujma. Putnik se u cijelosti
odriče prava na kamatu na djelomične ili ukupne jednokratne uplate, kao i na kamatu po
osnovi obročnih predujmova koje je turističkoj agenciji uplatio više od mjesec dana prije
početka zakazanog putovanja

2. SADRŽAJ I CIJENA PUTOVANJA

Sadržaj putovanja uključuje sve što je turistička agencija navela u programu putovanja u
rubrici cijena aranžmana uključuje. Posebne usluge su sve one usluge koje nisu uključene
u cijenu putovanja, pa ih samim time putnik plaća zasebno. Ove se usluge trebaju zatražiti
prilikom prijave i naplaćuju se kao dodatak na utvrđenu cijenu putovanja. Fakultativne ili
posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, plaćaju se direktno turističkom
pratitelju ili predstavniku putničke agencije i to u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.
Cijene putovanja su objavljene u kunama i to prodajnom tečaju valute zemlje u koju se
putuje, a po tečaju poslovne banke organizatora putovanja. Putnička agencija zadržava pravo
promjene objavljenih cijena.
Turistička agencija ostvaruje pravo na povećanje cijene programa i to najkasnije 14 dana prije
zakazanog početka putovanja.

3. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajni kapaciteti koje turistička agencija nudi u svojim programima, opisani su prema
službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, kao
i druge usluge u ponudi hotela ili apartmana, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, pa
su samim time standardi smještaja, kao i pružene usluge, različiti i nisu usporedivi, pogotovu
sa standardima EU zemalja.
Putnička agencija ne odgovara za usmene ili pismene informacije koje putnik dobije od
djelatnika agencije ili na bilo koji način, a koje nisu u skladu s opisanim uslugama koje su kao
takve navedene u samom programu. Drugim riječima, vrijedi samo ono na što se je agencija
napismeno obvezala.

4. PROMJENA PROGRAMA

Putnička agencija ima pravo promijeniti program, ako nastupe izvanredne okolnosti koje
se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi pod točkom 1. ovih Uvjeta ). Ugovoreni
smještaj je moguće zamijeniti i to samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na
teret turističke agencije. Ukoliko putnička agencija prije početka putovanja učini značajne
promjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena i sl.), dužna je bez
odgađanja o tome hitno obavijestiti putnika i ponuditi mu izmijenjeni ugovor. Putnik može
u roku od 3 radna dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti putničke agencije,
izmijenjeni ugovor prihvatiti ili odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja putnika na ponudu,
agencija se obvezuje i to u roku od 7 radnih dana, putniku vratiti uplaćeni dio cijene.
Ukoliko putnik prihvati ponuđeni izmijenjeni ugovor, zamjensko putovanje se smatra novim
ugovorom o putovanju, a putnik se po toj osnovi odriče svih svojih potraživanja prema
turističkoj agenciji, a s osnova prvotnog ugovora. Ukoliko turistička agencija nakon početka
putovanja nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, a sve iz razloga izvanrednih vanjskih
okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, može u dogovoru s putnikom
i uz njegovu suglasnost, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u
odnosu na sklopljeni ugovor, s time da se putnik u tom slučaju odriče prava na potraživanje
naknade štete po osnovi potraživanja koja bi mogla nastati s osnova međusobno ugovorenih
i izmijenjenih dijelova programa, odnosno izmijenjenog dijela putovanja u odnosu na
sklopljeni ugovor o putovanju.

5. PRAVO PUTNIČKE AGENCIJE NA OTKAZ

Putnička agencija može otkazati putovanje u potpunosti ili djelomično, ukoliko prije ili za
vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se kao takve ne mogu izbjeći
niti otkloniti, a čiji nastup bi u vrijeme objave i prodaje programa, turističkoj agenciji bio
opravdan razlog da se program ne objavi, odnosno da se za navedeno putovanje ne primaju
prijave. Putnička agencija također može otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodno
potreban broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja,
agencija je dužna navesti minimalno potreban broj putnika, da bi uopće došlo do realizacije
putovanja. Putnička agencija preuzima obvezu obavijestiti putnike o otkazu putovanja i to
najmanje: 5 dana prije početka paket aranžmana te im po osnovi otkaza putovanja, vratiti

cjelokupno uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava potraživanja eventualne naknade
štete od strane putničke agencije.

6. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik otkazuje putovanje zbog bilo kakvog razloga, mora to učiniti pisanim putem.
Datum zaprimanja pismenog otkaza putovanja od strane putnika, predstavlja osnovu za
obračun otkaznih troškova.
Za paket aranžmane, obračun troškova odustajanja od putovanja, vršiti će se prema slijedećoj
tabeli, osim ako na samom programu putovanja nije drugačije navedeno:
• za otkaz do 30 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 10-20% cijene
aranžmana, a najmanje 100,00 kn,
• za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje iznos od 25%
cijene aranžmana,
• za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 40% cijene
aranžmana,
• za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 80% cijene
aranžmana,
• za otkaz od 7 do samog dana polaska, turistička agencija naplaćuje 100% cijene
aranžmana.
Ukoliko se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje nakon njegova početka, turistička agencija će
zadržati cjelokupno naplaćeni iznos putovanja.
Kada su stvarno nastali troškovi ili u slučajevima kada je udio u fiksnim troškovima veći
od onih u navedenoj ljestvici iz stavka 2. ove točke, turistička agencija zadržava pravo
naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene
koje se odnose na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge
bitne promjene putovanja. Ako putnik koji otkazuje putovanje, nađe novog korisnika iste
rezervacije, turistička agencija će za troškove uzrokovane zamjenom zaračunati do 5% od
vrijednosti putovanja. Kod otkazivanja svih oblika putovanja, ne isplaćuje se trošak nabave
vize/a, a ni drugih putnih isprava (putnog osiguranja).

7. OBVEZE PUTNIČKE AGENCIJE

Putnička agencija je dužna:
• brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga i to pažnjom dobrog
stručnjaka, te se brinuti o pravima i interesima putnika suglasno pravilima struke i
običajima u turizmu,
• putniku pružiti sve navedene usluge,
• upoznati putnika sa izvorima informacija u zemlji u koju putuje, kao i sa stupnjem
rizičnosti putovanja u izabranu zemlju,
• voditi knjigu žalbi u svakoj svojoj poslovnici sukladno važećim zakonskim propisima.
Putnička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršavanja usluga
koje su prouzročene uslijed više sile ( točka 1. ovih Uvjeta ), te zbog kašnjenja prijevoznih
sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim zakonskim propisima i

međunarodnim konvencijama. U svakom od navedenog slučaja, putnik podmiruje sve dodatne
troškove.

8. OBVEZE PUTNIKA

• posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom
putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, agencija može i to na
zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju, s
time da turistička agencija ne jamči i samo izdavanje vize,

• cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za
koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju
potrebe, putnik je dužan priložiti liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata
kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili
nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju turističku agenciju, te se prema putniku
obračunavaju otkazni troškovi sukladno točki 6. ovih općih uvjeta,

poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i onih država kroz koje
putnik putuje ili boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim
i smještajnim objektima, te u cijelosti surađivati s izvršiteljima navedenih usluga i to u
dobroj namjeri,

• pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom
agencije,

prilikom polaska na putovanje, turističkom pratitelju ili predstavniku turističke
agencije predočiti dokument o plaćenom aranžmanu ( original voucher, potvrdu o
uplati, kopiju virmana, izletničku karti ili slično ).
U slučaju nepoštivanja bilo koje od navedenih obveza, putnik u cijelosti odgovara agenciji za
naknadu štete.

Ukoliko putnik putuje zrakoplovom, ima pravo na prijevoz prtljage sukladno odredbama
zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama
zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo unijeti u
autobus 1 komad prtljage (torbu) čija vrijednost ne prelazi kunsku protuvrijednost od 100
US$, kao i skije ili snowboard. Nije dopušteno u autobus unositi sanjke ili bob. Prijevoznik
za izgubljenu ili uništenu prtljagu odgovara do navedenog iznosa, samo u slučaju da je do iste
došlo za vrijeme prijevoza. Putnik je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima, koje je
kao takve unio u autobus i kod svakog napuštanja autobusa, te iste stvari ponijeti sa sobom.
Putnička agencija i prijevoznik ne odgovaraju putniku za gubitak ili oštećenje takvih stvari.
Putnička agencija nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u
smještajnom objektu (putniku se svakako savjetuje najam sefa). Prijavu za oštećenu ili
izgubljenu prtljagu, putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu,

ovisno o činjenici gdje su oštećenja ili gubitak prtljage nastali.

10. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija je dužna putniku ponuditi
osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage,
dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od
otkaza putovanja, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u
mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga u cijelosti upoznati sa sadržajem i obimom
svake od navedenih polica. Turistička agencija je dužna upoznati putnika sa sadržajem
važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči
neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket
aranžmana, a koji turistička agencija ima zaključen s Allianz Zagreb d.d..

11. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ako putnik prilikom ugovaranja putovanja, nije ugovorio sobu ili apartman sa posebnim
odlikama, obvezuje se prihvatiti bilo koju službeno registriranu sobu ili apartman za izdavanje
u dotičnom objektu, opisan u katalogu putovanja i cjeniku. Ukoliko je to moguće, turistička
agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev putnika za smještajem (komfor, orijentacija
sobe, kat i sl. ), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
Smještaj u sobe i apartmane je poslije 16:00 sati. Rani smještaj, tzv. rani check-in doplaćuje
se sukladno cijeniku hotelijera.

12. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge od strane agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti
pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki
prigovor putnika se podnosi zasebno, budući da turistička agencija neće rješavati postupak
grupnih prigovora.
Postupak u svezi s prigovorom:
• odmah, na samom mjestu pružanja usluge, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu
kod turističkog pratitelja ili predstavnika turističke agencije, a ukoliko istoga nema,
onda se reklamacija predaje izvršitelju usluge. Pri tome je putnik dužan surađivati
sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije, kao i sa samim
izvršiteljem usluge i to u dobroj vjeri, a sve sa ciljem otklanjanja uzroka prigovora.
Ukoliko putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje
u cijelosti odgovara uplaćenoj usluzi, turistička agencija neće uvažiti naknadnu
putnikovu reklamaciju, niti je u obvezi o istoj se očitovati.,
• ukoliko uzrok prigovora ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik se
obvezuje zajedno sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije ili
izvršiteljem usluge o tome sastaviti pismenu potvrdu, te po jedan potpisani primjerak
od strane svake osobe, zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za
potrebe same agencije,
• najkasnije u roku od 8 dana po povratku sa putovanja, putnik predaje pisani prigovor
na adresu agencije. Putnička agencija će uzeti u postupak samo one prigovore koji

su potpuno dokumentirani, dostavljeni u ostavljenom roku i potpisani od strane
ovlaštenih osoba iz prethodnog stavka ove točke, sa svim eventualno potrebnim
prilozima (računi za dodatne troškove i sl.),